Sở TN&MT Sơn La vừa có Công văn đề nghị các huyện, thành phố tổ chức rà soát, thống kê số lượng và việc chấp hành các quy định của pháp luật trong lĩnh vực bảo vệ môi trường với các cơ sở chế biến cà phê, chăn nuôi thuộc thẩm quyền quản lý trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, để triển khai kịp thời các biện pháp giám sát, xử lý các hành vi vi phạm quy định bảo vệ môi trường, bảo vệ nguồn nước, Sở TN&MT đề nghị UBND các huyện, thành phố đẩy mạnh tuyên truyền, vận đông nâng cao ý thức của người dân, nhất là các cơ sở hoạt động sơ chế, chế biến cà phê, chăn nuôi trong việc tuân thủ các quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường, xử lý chất thải trước khi xả vào nguồn nước.

Tổ chức rà soát, thống kê số lượng và việc chấp hành các quy định của pháp luật trong lĩnh vực bảo vệ môi trường với các cơ sở chế biến cà phê, chăn nuôi thuộc thẩm quyền quản lý trên địa bàn. Trên cơ sở kết quả rà soát, khẩn trương thành lập tổ công tác, hoặc kiện toàn các tổ công tác đã thành lập.

Trong đó, thành phần gồm đồng chí Thường trực UBND huyện, thành phố làm tổ trưởng, công an huyện, các phòng ban của huyện, thành phố, UBND xã, phường, công an xã và tăng cường cán bộ chuyên môn ngành TN&MT. Tùy theo điều kiện cụ thể của từng huyện, thành phố, xem xét thành lập nhiều tổ công tác để đảm bảo thực hiện nhiệm vụ giám sát, xử lý kịp thời các hành vi vi phạm quy định bảo vệ môi trường, bảo vệ nguồn nước. Báo cáo kết quả về Sở TN&MT trước ngày 10/8/2020.

Thực hiện đúng quy định của pháp luật trong thẩm định dự án đầu tư, cấp đăng ký kinh doanh, xác nhận kế hoạch bảo vệ môi trường theo thẩm quyền với cơ sở sản xuất, sơ chế, chế biến nông sản, chăn nuôi. Tuyệt đối không cấp phép cho các cơ sở không đảm bảo yêu cầu về môi trường. Kiểm tra, thanh tra, xử lý vi phạm về bảo vệ môi trường với cơ sở sản xuất, sơ chế, chế biến nông sản trên địa bàn.

Chỉ đạo Chủ tịch UBND cấp xã trực thuộc tăng cường quản lý, đôn đốc, hướng dẫn, kiểm tra, giám sát, ngăn chặn, xử lý theo thẩm quyền với các cơ sở sản xuất sơ chế, chế biến nông sản, chăn nuôi hoạt động trái phép, vi phạm pháp luật về bảo vệ môi trường hoặc kịp thời phát hiện, báo cáo cơ quan quản lý nhà nước.

Viên Minh